Jalostus

Spanieliliiton alaisten rotujen jalostuksen ohjauksesta vastaavat rotujärjestön jäseninä olevat, rotuaharrastavat yhdistykset yhdessä Spanieliliiton kanssa. Suomen Spanieliliitto toimii alaistensa rotujen rotujärjestönä ja vastaa toiminnasta Suomen Kennelliitolle.

OHJE ON PÄIVITETTY 14.2.2017

 SUOMEN SPANIELILIITTO ry:n JALOSTUSTOIMIKUNNAT

 

MITEN JA MISSÄ VALITAAN

Ehdotus jalostustoimikuntien kokoonpanoista tehdään seuraavasti:

 1. tehdään vuosittain järjestettävässä rotukohtaisessa neuvottelussa
 2. hyväksytetään rotujärjestön (Spanieliliitto) hallituksessa

SSL:n hallitus voi myös kaikissa tapauksissa päättää jalostustoimikunnan kokoonpanosta. Kesken toiminta- vuoden tapahtuvat henkilömuutokset hyväksyy hallitus.

 

TOIMIKUNNAN JÄSENET

Toimikunnan jäsenten tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

 • erittäin hyviä roduntuntijoita
 • perinnöllisyysoppiin riittävän perehtyneitä henkilöitä
 • ovat yhteistyökykyisiä ja yhteistyöhalukkaita toimimaan toimikunnan muiden jäsenten ja myös rotujärjestön hallituksen kanssa
 • ainakin yhden jalostustoimikunnan jäsenen tulee olla suorittanut Suomen Kennelliiton jalostusneuvojan peruskurssin sekä kasvattajan peruskurssin
 • jalostustoimikuntien tulee noudattaa yleisiä Kennelliiton jalostustoimikunnille antamia ohjeita
 • jalostustoimikunnan jäseniä koskevat omassa kasvatustyössään samat rotuneuvottelussa sovitut ohjeet kuin muita rodun kasvattajia

 

TEHTÄVÄT

 • varsinainen neuvontatyö, jolloin käsitellään saapuneet tiedustelut
 • jalostustietojen ylläpito (siitosurokset, tutkimustulokset ym.)
 • jalostustarkastusten järjestäminen
 • jalostusyksilöiden maahan tuonnin ja viennin neuvontatyö
 • pentueenhoito- ja astutusneuvonta
 • jalostustoimikuntien tulee noudattaa yleisiä Kennelliiton jalostustoimikunnille antamia ohjeita.

 

Yhteisesti on etukäteen sovittava neuvonnan periaatteet, mikä tarkoittaa sitä, että neuvontatyön on perustuttava rotumääritelmän, JTO:n ja PEVISA-ohjelman henkeen sekä rotuneuvottelussa sovittuun jalostuksen toimintaohjeeseen. On otettava huomioon Suomessa oleva tilanne sekä odotettavissa oleva pitkänajan kehitys. 

Jalostustoimikunta voi päätyä joissakin vaatimuksissa toimintaohjeesta poikkeavaan päätökseen, mutta päätös on silloin kirjallisesti perusteltava.

Jos edellä mainittu päätös tehdään, siitä on toimitettava kopio Spanieliliiton arkistoihin.

Jalostustoimikunnat eivät anna urosehdotuksia kasvattajille, vaan kasvattaja itse valitsee sopivaksi katsomansa urokset ja lähettää yhdistelmän tiedot halutessaan jalostustoimikunnalle jalostuksen toimintaohjeen, JTO:n ja PEVISAn vaatimusten täyttymisen tarkistamista varten. Jalostustoimikunta käsittelee tulleen yhdistelmän tiedot mahdollisuuksiensa mukaan pikaisesti, kuitenkin viimeistään noin kuukauden sisällä.

Näiden tehtävien lisäksi jalostustoimikuntien tulee täyttää Suomen Kennelliiton jalostustoimikunnille asettamat tehtävät. 

 

ROTUKOHTAISET NEUVOTTELUT

Rotukohtaiset neuvottelut kutsuu koolle jalostustoimikunta tai rotujärjestön hallitus ja kutsu on julkaistava Spanielilehdessä ja/tai SSL:n kotisivuilla sekä rodun yhdistyksen kotisivuilla viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa. 

Rotukohtaisista neuvotteluista samoin kuin jalostustoimikuntien kokouksista laaditaan muistio, joka  toimitetaan Spanieliliiton hallitukselle.

Rotukohtaiseen neuvotteluun voivat osallistua kaikki rodusta kiinnostuneet ja paikalla kutsutaan lisäksi Spanieliliiton hallituksen edustaja.

Jalostuksen toimintaohje laaditaan rotukohtaisessa neuvottelussa ja se toimitetaan SSL:n hallitukselle hyväksyttäväksi.

Rotukohtaisissa neuvotteluissa keskustellaan JTO:n (Jalostuksen tavoiteohjelma) ja PEVISAn (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) muutosesityksistä. Rotua harrastavailta yhdistyksiltä vaaditaan ko. asioista yhdistyksensä kokouksen päätös. Rotuyhdistysten kokouksissa on hyvä informoida kokoukseen osallistuvia tapahtuvista muutoksista.

Rotua harrastava yhdistys: Suomen Kooikerhondje ry 

Rotuyhdistykset: Barbet Finland ry, Clumberinspanielit ry, Fieldspanielit ry, Suomen Viiriäiskoirakerho ry ja Vesispanielit ry 

PEVISAn ja JTO:n muutokset ja uusinnat hyväksyy Spanieliliiton hallitus esitettäväksi rotujärjestön kokoukselle. Rotujärjestö toimittaa kokouksensa hyväksymät esitykset Kennelliittoon.

 

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma on kullekin rodulle koostettu tavoitteellinen ohjelma, joka antaa tietoa kyseisen rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten suhteen. Koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa, ja voi sen perusteella myös varmistaa kasvattajalta, että pentueen vanhemmat täyttävät jalostuskriteerit. Ohjelman avulla voidaan rodun kehitystä seurata ja ohjata määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.

Rotujärjestöllä on päävastuu JTO:n laatimisesta ja ylläpidosta Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Rotujärjestö voi delegoida työn nimetyille henkilöille tai rotujärjestön jalostustoimikunnalle. JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön kokouksessa ennen kuin ohjelma voidaan esittää Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksyttäväksi. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on JTO hyväksyttävä rotua harrastavan yhdistyksen kokouksessa ennen kuin rotujärjestön kokous voi sen hyväksyä. 

PEVISA

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA), jossa jalostukseen käytettyjen koirien tulee olla tutkittuja tiettyjen perinnöllisten sairauksien ja vikojen varalta, jotta niiden pennut rekisteröidään.

Rotu voidaan liittää PEVISAan vain rotujärjestön aloitteesta. Rodulla, joka anoo PEVISAa, tulee olla voimassa oleva Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Rotukohtaisesta PEVISAn hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön (SSL)  kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on PEVISA-ohjelma hyväksyttävä sen  kokouksessa ennen rotujärjestön kokouksen käsittelyä.    

Ohjelman käsittelevän yhdistyksen kokouksen kokouskutsuun tulee kirjata sanatarkasti päätettäväksi esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma. 

Rotukohtainen PEVISA päättyy ohjelman voimassaoloajan umpeuduttua, jos uutta anomusta ei ole käsitelty ja hyväksytty tai jos rodulla ei ole voimassa olevaan Jalostuksen tavoiteohjelmaa. Rotukohtainen PEVISA voi olla kerrallaan voimassa korkeintaan viisi vuotta.

 

JALOSTUSTOIMIKUNNAT NOUDATTAVAT SEURAAVAA KÄYTÄNTÖÄ

Kasvattajan tulee tehdä jalostustiedustelut viimeistään noin kuukautta ennen nartun juoksun alkua. Jos juoksu on alkanut arvioitua aiemmin, ei ole syytä kieltäytyä käsittelemästä tiedustelua, kunhan vastaus pystytään antamaan ennen astutusta. 

Jalostustoimikunnan tarkoitus on tukea kasvattajia, ei vaikeuttaa heidän toimintaansa, mutta yhdessä sovittuja sääntöjä tulee sekä jalostustoimikunnan että kasvattajien noudattaa.

Kaikki jalostuksen toimintaohjeen täyttävät yhdistelmät saavat merkinnän ”täyttää toimintaohjeen vaatimukset”.

Vaikka rodun toimintaohjeessa ei olisi mainintaa nartun synnytysvälistä, ei alle 10 kk:n välein pennutusta harkitsevan kasvattajan toimia hyväksytä. 

 

POIKKEUSLUVAT

Poikkeuslupien osalta noudatetaan kennelliiton määräyksiä.

 

TOIMINTAKERTOMUKSET

Jalostustoimikunnan toimintakertomus on toimitettava helmikuun puoleen väliin mennessä Spanieliliitolle. Toimintakertomukseen on laadittava vuositilasto, josta käy ilmi rekisteröintien määrä, tuontikoirien osuus, jalostustiedustelujen määrä, moniko tiedustelu ei ole täyttänyt jalostuksen toimintaohjeen vaatimuksia, montako yhdistelmää on evätty sekä tutkittujen koirien määrä ja tutkimustulokset. Tilastot on toimitettava Spanieliliiton sihteerille, joka liittää ne rotujärjestön toimintakertomukseen.  

 

 

 TOIMINTASUUNNITELMAT

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma on toimitettava viimeistään kuukautta ennen rotujärjestön syyskokousta rotujärjestön sihteerille. 

Vuosittain jalostustoimikunnat ilmoittavat toimihenkilöidensä yhteystiedot SSL:n hallitukselle tai jalostusyhdyshenkilölle. Jos jalostustoimikunnissa tulee henkilömuutoksia toimintavuoden aikana, myös ne ilmoitetaan hallitukselle/jalostusyhdyshenkilölle.

 

PENTUJEN HINNAT

Jalostustoimikunnat ilmoittavat myös vuosittain rotujensa pentujen myyntihinnat rotujärjestön sihteerille.

 

ULKOMUOTOTUOMARIKOULUTUS

Jalostustoimikunnat ovat velvollisia pyydettäessä avustamaan koirien hankinnassa ulkomuototuomarikoulutukseen.

 

 MUU TOIMINTA

Jalostustoimikunta päättää vuosittain mitä muuta toimintaa (kursseja, tarkastuksia tms.) se näiden rutiinitoimien ohella haluaa järjestää. Nämä tapahtumat on lisättävä toimikunnan toimintasuunnitelmaan ja niiden toteutuessa kirjattava toimintakertomukseen.

 

PENTUVÄLITYS

Pentuvälitykseen otetaan jäsenyhdistysten jäsenten kasvattamat Suomen Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröitävät pennut. Ei-jäsenten kasvattamat pentueet voidaan niin haluttaessa ottaa välitykseen jäsenyhdistysten erikseen päättämää maksua vastaan.  

Mikäli kasvattaja ei ole lähettänyt tietoja yhdistelmästä tarkistusta varten jalostustoimikunnalle ennen astutusta, tämä mainitaan kotisivuilla pentueilmoituksen yhteydessä ” Yhdistelmän jalostustarkistusta ei ole tehty ennen astutusta”. Pentueilmoitukseen laitetaan tieto siitä, täyttävätkö pentueen vanhemmat jalostuksen toimintaohjeen vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, ilmoituksessa kerrotaan miksi ne eivät täyty. Henkilö, joka hoitaa pentuvälitystä, kertoo em. syyn pennun kyselijälle. Rotu- ja rotua harrastavat yhdistykset toimivat edellä mainitulla tavalla myös yhdistystensä kotisivuilla. 

Kasvattajat toimittavat pentueilmoituksensa jalostustoimikunnalle, joka tarkistamisen jälkeen toimittaa tiedot ko. rodun yhdistykselle.  Pentue on välityksessä 8 viikon ikään asti, jonka jälkeen kasvattajan on kolmen viikon välein uusittava ilmoituksensa, muutoin pentue poistetaan välityksestä.  Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita mitenkään (ei esitä omia mielipiteitään edes kysyttäessä), vaan luettelee pentueet syntymäjärjestyksessä ja ilmoittaa sen täyttävätkö pentueen vanhemmat Jalostuksen toimintaohjeen vaatimukset. Välittäjä voi välittää myös omia pentujaan.

 

 

HUOM!

 • Jalostustoimikunnan tulee pidättäytyä asiallisuudessa ja tosiasioissa
 • Jalostustoimikunta ei pidä listaa hyvistä ja vähemmän hyvistä kasvattajista
 • Kaikki kasvattajat ovat samanarvoisia
 • Kaikki tieto otetaan vastaan, mutta kuulopuheita ei levitetä

 

 USKOTTAVAT/VIRALLISET TIEDOT KOIRISTA

 Ainoastaan koiran omistajalta/haltijalta tai henkilöltä, jonka luona koira asuu, saatu kirjallinen tieto on uskottavaa tietoa. Virallista tietoa on eläinlääkäriltä saadut todistukset.

 

 YHTEYS SPANIELILIITTOON

 Yhteydenpito SSL:n hallitukseen tapahtuu jalostusyhdyshenkilön välityksellä.  

 

 

Suomen Spanieliliitto ry